Kiểm Toán Năng Lượng

1. Tư vấn Kiểm toán năng lượng
– Khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu, số liệu, tài liệu, đo kiểm, đánh giá, đề xuất giải
pháp, tình toán hiệu quả kinh tế và viết báo cáo kiểm toán năng lượng.
2. Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý năng lượng bền vững
– Hỗ trợ thực hiện xây dựng chính sách, quy trình, đầu tư về Tiết kiệm năng lượng
– Hỗ trợ tư vấn đào tạo đội ngũ nhân lực tại doanh nghiệp
– Hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, sổ tay làm việc, tài liệu về Tiết kiệm năng lượng cho doanh
nghiệp
3. Đào tạo và truyền thông về tiết kiệm năng lượng
– Tuyên truyền nâng cao ý thức về TKNL trong công đồng, trong doanh nghiệp, trong
các đoàn thể và các hộ gia đình
– Đào tạo về nhận thức về tiết kiện năng lượng
– Đào tạo cán bộ quản lý năng lượng cho các doanh nghiệp
– Đào tạo về TKNL cho các kỹ thuật viên đang làm việc trong các doanh nghiệp
4. Tư vấn đầu tư các giải pháp tiết kiệm năng lượng
– Tìm kiếm giải pháp và hỗ trợ kỹ thuật đối với các đơn vị trong việc tuân thủ, cải tạo,
nâng cấp, tối ưu hóa quá trình sản xuất – dây chuyền công nghệ nhằm sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả
– Lập báo cáo đầu tư, tư vấn đầu tư, tư vấn xin hỗ trợ đầu tư từ chính phủ hoặc từ các tổ
chức hoạt động về tiết kiệm năng lượng, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, giám sát và hỗ trợ
nghiệm thu
5. Một số dịch vụ khác
– Khảo sát thu thập dữ liệu phục vụ công tác xây dựng biểu đồ năng lượng trong các
ngành công nghiệp tại Việt Nam
– Tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư từ các dự án quốc tế về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ
môi trường và xây dựng cơ chế phát triển sạch (CDM)
– Tìm kiếm, quản lý nguồn tài trợ cho các dự án tiết kiệm năng lượng của các tổ chức, cá
nhân trong và ngoài nước
– Hợp tác Quốc tế về công nghệ tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...