Đào Tạo ISO 45001

Đào tạo ISO 45001:2018

Có nhiều điểm khác biệt giữa Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 và ISO 45001 nhưng sự thay đổi chính là ISO 45001 tập trung vào sự tương tác giữa tổ chức và môi trường kinh doanh, trong khi OHSAS 18001 tập trung vào việc quản lý các mối nguy hiểm về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và các vấn đề nội bộ khác.

Hai tiêu chuẩn này cũng có nhiều điểm khác nhau như:

– ISO 45001 dựa trên quá trình – OHSAS 18001 dựa trên qui trình/ thủ tục;

– Các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001 đều linh hoạt – OHSAS 18001 thì không;

– ISO 45001 xem xét cả nguy cơ và cơ hội – OHSAS 18001 chỉ đề cập tới rủi ro;

– ISO 45001 bao gồm quan điểm của các bên liên quan – OHSAS 18001 thì không. Với tiêu chuẩn ISO 45001, doanh nghiệp sẽ phải cân nhắc các vấn đề an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp và xem xét mong đợi của các bên liên quan;

Một số doanh nghiệp áp dụng OHSAS 18001 và giao phó trách nhiệm giám sát an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp cho người quản lý an toàn hơn là tích hợp vào hoạt động của doanh nghiệp một cách hệ thống. ISO 45001 đòi hỏi sự kết hợp các khía cạnh về sức khoẻ và an toàn trong hệ thống quản lý tổng thể của doanh nghiệp, do đó lãnh đạo cao nhất có vai trò mạnh mẽ hơn đối với vấn đề này.

Những điểm trên cho thấy sự thay đổi đáng kể trong nhận thức về cách thức quản lý sức khoẻ và an toàn lao động. An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp không còn là vấn đề “đơn lẻ”, phải được xem xét trong quá trình vận hành và sự bền vững của tổ chức. Mặc dù hai tiêu chuẩn khác nhau trong cách tiếp cận, một hệ thống quản lý được xây dựng theo OHSAS 18001 là một nền tảng thuận tiện để chuyển đổi sang ISO 45001.

Chính vì thế, PQI Việt Nam tổ chức khóa học này nhằm cập nhật những kiến thức đổi mới của ISO 45001 so với OHSAS 18001 trước đây để các anh/chị học viên đã từng học và chưa học có nhu cầu đăng ký tham gia để cập nhật kiến thức đổi mới và áp dụng linh hoạt hơn vào thực tiễn công việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...